Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế http://xaylaphue.com.vn

Công bố kết quả phát hành cổ phiếu và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
22.11.2022

- Thông báo của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây lắp TT.Huế.

- Công ty CP Xây lắp TT.Huế công bố Giấy chứng nhận ĐKDN được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TT.Huế cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 18/11/2022 do thay đổi Vốn điều lệ từ 190.573.160.000 đồng lên 228.683.950.000 đồng.


15:07 22.11.2022

URL của bản tin này::http://xaylaphue.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=498

© Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế contact: info@xaylaphue.com.vn