Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế http://xaylaphue.com.vn

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
10.04.2018

Thông báo số 12/TB-XL-HĐQT của HĐQT Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016-2020.
Thời gian tổ chức Đại hội: bắt đầu lúc 8h30 ngày 26/04/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, tầng 5, khách sạn Hương Giang, 51 Lê Lợi - thành phố Huế.

Xem chi tiết thông báo.
Mẫu giấy ủy quyền.
Tài liệu liên quan:
Dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty.
Dự thảo Quy chế quản trị công ty.
Báo cáo của Ban điều hành.
Báo cáo của HĐQT.
Báo cáo của Ban Kiểm Soát.


URL của bản tin này::http://xaylaphue.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=336

© Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế contact: info@xaylaphue.com.vn