Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế http://xaylaphue.com.vn

Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
01.04.2019

Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thừa Thiên Huế.
Xem chi tiết báo cáo.


URL của bản tin này::http://xaylaphue.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=356

© Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế contact: info@xaylaphue.com.vn