Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế http://xaylaphue.com.vn

CÔNG TY CP XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ PHẤN ĐẤU DOANH THU NĂM 2022 ĐẠT 550 TỶ ĐỒNG.
20.04.2022

Là một trong những mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021- 2025 của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế diễn ra sáng ngày 19/4/2022 tại khách sạn Hương Giang số 51 Lê Lợi, Thành phố Huế.

Năm 2021 mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID_19 doanh thu chưa đạt so với kế hoạch năm đề ra nhưng lợi nhuận và cổ tức cổ đông vẫn được đảm bảo. Theo báo cáo tài chính hợp nhất (được kiểm toán bởi Công ty PwC Việt Nam), doanh thu năm 2021 công ty đạt 445 tỷ đồng (đạt 81% so với kế hoạch), lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ đồng - riêng lợi nhuận thu về việc đầu tư các công ty con đạt trên 30 tỷ đồng (đạt 97,1%), cổ tức đảm bảo 15% so với kế hoạch đã đề ra (và cổ tức sẽ được chia bằng cổ phiếu cho các cổ đông với tỷ lệ 15% và sẽ phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%).
Với những kết quả đạt được, Đại hội đồng cổ đông đã chỉ ra những định hướng cũng như giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022. Theo đó, Công ty sẽ linh hoạt hơn trong việc nắm bắt thời cơ và sẽ tận dụng tối đa các cơ hội để thực hiện và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2022 bao gồm: doanh thu là 550 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 65 tỷđồng và cổ tức tại Công ty mẹ là 10%.

07:42 20.04.2022

URL của bản tin này::http://xaylaphue.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=473

© Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế contact: info@xaylaphue.com.vn