Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế http://xaylaphue.com.vn

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
27.02.2023

Công ty CP Xây lắp TT.Huế thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 20/3/2023.
Xin xem file đính kèm.

15:33 27.02.2023


URL của bản tin này::http://xaylaphue.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=508

© Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế contact: info@xaylaphue.com.vn