Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế http://xaylaphue.com.vn

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
22.03.2024

Giải trình chênh lệch LNST quý 4 tăng sau kiểm toán và chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng so với năm trước.

Xem chi tiết:


16:50 22.03.2024

URL của bản tin này::http://xaylaphue.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=556

© Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế contact: info@xaylaphue.com.vn